ماکت معماری

ماکت پیش رو ترکیبی از مقوا ماکت و چوب می باشد که با مقیاس ۱/۱۰۰ ساخته شده است.

جزئیات تا حدودی در ان اعمال شده است. کمی از حجم فضاهای اطراف این سایت هم در ان ساخته شده است که به صورت حجمی می باشد